Untitled Document
ผู้บริหารสถานศึกษา
  นางจริญญา เชาว์ชอบ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ
  โทรศัพท์ 088-5710688
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นางสาวตรีญนัทธ์ อัณชิษฐานุวัต
  ครู คศ.1
  โทรศัพท์ 098-2395846
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นายศิริศักดิ์ บุญประดับ
  ครู คศ.1
  Tel : 085-8530615
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นายศิริศักดิ์ บุญประดับ
  ครู คศ.1
  โทรศัพท์ 085-8530615
 
 

ฝ่ายบริหารการเงิน
  นางธัญญธร คานาวาน
  ครูชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์ 083-3268338