Untitled Document
เอกสารเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
โหลด : [ 42 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โหลด : [ 41 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
โหลด : [ 42 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โหลด : [ 41 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
โหลด : [ 43 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
โหลด : [ 44 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
โหลด : [ 41 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
โหลด : [ 42 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
โหลด : [ 42 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
โหลด : [ 42 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด : [ 43 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542 ฉบับที่ 4
โหลด : [ 31 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542 ฉบับที่ 3
โหลด : [ 42 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ฉบับที่ 2
โหลด : [ 36 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
โหลด : [ 40 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-11
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐
โหลด : [ 40 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )