Untitled Document
หมวด : อำนาจหน้าที่

 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

*****************************************************************

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1.พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

 1.2 พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 -มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) พ.ศ.2545

- มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)

 1.3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)

 1.4 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา ออก

ตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)

 1.5 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)

 1.6 กฎกระทรวงกําหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

 1.7 ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ

2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

 2.1 จัดหานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป

 2.2 จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

 2.3 พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน

 2.4 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

 2.5 ก๋ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ

 2.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน

 2.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 2.8 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ ฯ